இடத்தின் நிகழ்நேர காற்றின் தரம் மற்றும் வானிலை கண்காணிப்பு

Puttalam


Air QualityRainfall

mm

Rainfall

Wind

Akurana

Air Quality

Rainfall

mm

Rainfall

Wind

Colombo 7

Air QualityRainfall

mm

Rainfall

Wind

Nawalapitiya

Rainfall

mm

Rainfall

Wind