තත් කාලීන වායු ගුණාත්මකභාවය සහ කාලගුණ අධීක්ෂණය

පුත්තලම


Air QualityRainfall

mm

Rainfall

Wind

අකුරණ

Air Quality

Rainfall

mm

Rainfall

Wind

කොළඹ 7

Air QualityRainfall

mm

Rainfall

Wind

නාවලපිටිය

Rainfall

mm

Rainfall

Wind