காற்று தரம்
கண்காணித்தல்

அறிமுகம் |

காற்று மாசுபாட்டைக் கண்காணிப்பது சுற்றுப்புற காற்றின் தரங்கள் தொடர்பாக மாசுபாட்டின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது, அவை மாசு குறைப்புக்கான இலக்கை நிர்ணயிப்பதற்கும் சுத்தமான காற்றை அடைவதற்கும் ஒழுங்குமுறையான நடவடிக்கைகளாகும்.

வாயுக்கள் (SO2, NO2, ஓசோன்), துகள்கள் (PM10, PM2.5- 10 மைக்ரான் வரை மற்றும் 2.5 மைக்ரான் அளவு வரை), ஏரோசோல்கள், உலோகங்கள் (ஈயம், நிக்கல்) மற்றும் VOC கள் உட்பட பல மாசுபடுத்திகளை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறோம். இந்த PM2.5, PM10, CO2 மற்றும் VOC கள் எங்கள் கண்காணிப்பு தளங்களில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகின்றன.

 இதற்குச் செல்லவும்: