எங்களை பற்றி
CleanAir.lk

அறிமுகம் | நோக்கங்கள்

அறிமுகம்

இலங்கையின் சில பகுதிகளில் காற்றின் தரம் ஆபத்தான அளவிற்கும் பிற பகுதிகளில் நீண்ட கால சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும் அளவிற்கும் மோசமடைந்துள்ளது. இந்த தளம் அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் தற்போதைய தகவல்களின் தேவையை நிவர்த்தி செய்கிறது, இது பெருகிய முறையில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களாகவும், நிகழ்நேர கண்காணிக்கப்பட்ட காற்றின் தரத் தகவல்களாகவும் உள்ளது.வெளிப்பாடு, இடர் மேலாண்மை மற்றும் தணிப்பு ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்க ஆதாரங்கள், பண்புகள் மற்றும் சாத்தியமான தாக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

நோக்கங்கள்

  • இலங்கையில் காற்றின் தரம், அதன் ஆதாரங்கள், அதன் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு விருப்பங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை வழங்குதல்.

  • விரிவான நிகழ்நேர மற்றும் சமீபத்திய காற்றின் தர தகவல்களை வழங்கவும்.

  • காற்று மாசுபாட்டின் ஆதாரங்கள் மற்றும் அதன் போக்குவரத்து

  • சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள், விவசாயம் மற்றும் வளிமண்டலத்தில் காற்று மாசுபாட்டின் தாக்கங்கள் குறித்த தகவல்களை வழங்குதல்.

  • கல்வி, பயிற்சி மற்றும் காற்றின் தரத்தில் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கான வளமாக இருப்பது.

  • பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு காற்றின் தர தகவல்களை வழங்குதல்.

  • இலங்கையில் தூய்மையான காற்றிற்கான வாதத்திற்கு ஆதரவை வழங்குதல்.