காற்று மாசுபாட்டின் அறிவியல்

காற்று மாசுபடுத்திகள் | முதன்மை | இரண்டாம் நிலை

காற்று மாசுபடுவதால் வளிமண்டலத்தில் ரசாயனங்கள் பார்ட்டிகுலேட்டுகள், அல்லது உயிரியல் பொருட்கள் இயற்கை அல்லது செயற்கை அறிமுகம் என்றும் வரையறுக்கலாம். தீங்கு விளைவிப்பதற்கு அல்லது கோளாறுகளை மனிதயினத்திற்கோ அல்லது பிற உயிரினங்களில், இயற்கை என்று தரக்குறைப்பு சேதப்படுத்தும். இயற்கை அல்லது மனிதனால் தூண்டப்பட்ட உமிழ்வுகள் வளிமண்டலத்தின் தரத்தைக் குறைக்கின்றன.

Science of Air Quality

இந்தப் பொருட்கள் முதன்மை மாசுபடுத்திகள் என விவரிக்கப்படக்கூடிய காற்று மாசுபடுத்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அதாவது வளிமண்டலத்திற்கு நேரடியாக வெளியேற்றப்படும் பொருட்கள் அல்லது இரண்டாம் நிலை மாசுபடுத்திகள், அதாவது ஏற்கனவே காற்றில் உள்ள பொருட்களுக்கு இடையிலான வேதியியல் எதிர்வினைகளால் உருவாகின்றன. இடைநிறுத்தப்பட்ட துகள்கள், நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள், சல்பர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹைட்ரோகார்பன்கள் (ஆவியாகும் கரிம சேர்மங்கள்) மற்றும் ஈயம் ஆகியவை மிகப் பெரிய கவலையின் முதன்மை காற்று மாசுபடுத்திகள். ஓசோன் மிக முக்கியமான இரண்டாம் நிலை காற்று மாசுபடுத்தியாகும்.