காற்று மாசுபடுவதால்
ஏற்படும் விளைவுகள்

 சுகாதார பாதிப்புகள் | விவசாய பாதிப்புகள்

காற்று மாசுபாடு பல்வேறு வகையான சுகாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்