වායු දූෂණය යනු කුමක්ද?

වායු දූෂණය යනු දුම, හානිකර වායූන් සහ දූවිලි මගින් වාතය දූෂණය කිරීමයි. ප්රධාන වශයෙන් ඒවා වායු දූෂක ලෙස හැඳින්වේ. වායු දූෂණය ශාක, සතුන් සහ මිනිසුන්ට දැඩි ලෙස බලපායි.

වායු දූෂක

වාතය දූෂණය වන්නේ කෙසේද?

ජංගම ප්‍රභවයන්

Air pollution by traffic

රථ වාහන

ගුවන් යානා

Power tools

ඉදිකිරීම් උපකරණ

ස්ථාවර ප්‍රභවයන්

විදුලි බලාගාර

factory-emits-lots-of-smoke

කර්මාන්තශාලා

Oil-industry oil plant

තෙල් කර්මාන්තය

ක්ෂේත්‍ර ප්‍රභවයන්

ගොවිපලවල්

city Area pollution

නගර

Burning-of-Household-Garbage

ගිනි තැබීම්

ස්වාභාවික ප්‍රභවයන්

ලැව්ගිනි

Volcanic eruption

ගිනි කඳු පිපිරීම්

sandstorm in desert and hiking man,illustration

සුළඟින් හමන දූවිලි